Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 masah över stumpor och skor

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

masah över stumpor och skor Empty
InläggRubrik: masah över stumpor och skor   masah över stumpor och skor Emptyons nov 26, 2008 1:25 pm

Från: ummbilal_2 (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2006-04-17 19:20
Masah över strumpor och skor

Av Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (rahimahullâh)
(Ur "Tamâm-un-Nash fî Ahkâm-il-Mash")
Masah över skorna
Vad gäller att man gör Masah över skorna/sandalerna (na`layn) när man tar wudhû', har det blivit populärt bland nutida "`ulamâ'" att säga att det inte är tillåtet att man gör Masah över dem. Vi känner inte till något bevis som stöder det hävdandet, förutom det som har rapporterats av al-Bayhaqî (rahimahullâh) i sin "as-Sunan" (1/288),

"Grunden är att det är obligatoriskt att man tvättar fötterna, förutom om det förekommer en fastställd aspekt från Sunnah som gör det mer specifikt, eller om det förekommer en Ijmâ` i något som det inte finns några meningsskiljaktigheter i. Och att man gör Masah över skorna eller strumporna inkluderas inte i någon av dessa två, och Allâh vet bättre."

Detta är vad han har sagt. Och det är tyvärr välkänt, att detta tyder på omedvetenhet om de tidigare nämnda hadîtherna i denna skrift, angående fastställandet i att göra Masah över strumporna och skorna. Och kedjorna av berättarna i några av dem är autentiska, vilket har klargjorts sedan tidigare. Därför kommenterade at-Turkmânî al-Hanafî dessa ord, sägande,

"Detta är fel eftersom det har antytts att at-Tirmidhî har ansett (hadîthen om) Masah över strumporna och skorna vara autentisk och förklarade den Hasan från hadîthen från Muzayl, från al-Mughîrah. Han förklarade hadîthen från adh-Dhahhâk, från Abû Mûsâ vara Hasan. även Ibn Hibbân verifierade Masah över skorna genom att förklara hadîthen från Aws, vara autentisk. Likaså har Ibn Khuzaymah förklarat hadîthen från Ibn `Umar om Masah över skorna, vara autentisk. Och det som al-Bayhaqî nämnde från hadîthen från Zayd bin al-Hibâb, från ath-Thawrî (d v s den kedja som leder till Ibn `Umar, vilket redan har angivits) angående Masah över skorna, så är det en god hadîth. Ibn-ul-Qatân har också förklarat den autentisk från Ibn `Umar." (al-Jawhar-un-Naqî (1/288))

Jag säger: att när du får reda på detta, är det inte ens tillåtet att tveka i att acceptera denna tillåtelse - speciellt efter den hadîth som handlar om det, har fastställts. Detta är, efter att författaren (al-Qâsimî) har sagt i det som tidigare har angivits,

"Hadîtherna angående detta är autentiska, och på så sätt finns det ingen annan utväg, än att lyssna och lyda."

Detta gäller speciellt efter att man vet att Sahâbah handlade i enlighet med detta, och den främsta bland dem var den rättfärdige Kalifen, `Alî bin Abî Tâlib. Därefter är det även åsikten som hölls av några Imâmer från Salaf-us-Sâlih.

På så sätt sade Ibn Hazm (rahimahullâh) i "al-Muhallâ" (2/103),

"Fråga: Så om läderstrumporna (Khuff) är skurna så att de faller under anklarna, är Masah över dem tillåtet. Detta är al-Awzâ`î's åsikt och det har rapporterats från honom att han sade,

"En Muhrim må göra Masah över sina skor som är under anklarna:"

Andra har sagt,

"Han kan inte göra Masah över dem förutom om de är ovanför anklarna.""
Masah över Khuff eller strumporna som det finns hål i
Vad gäller att man gör Masah över Khuff eller strumpor som har hål, har `ulamâ' skilt sig åt i denna fråga med många åsikter. Majoriteten av dem förbjuder det, grundat på en lång meningsskiljaktighet bland dem, vilket du kan se detaljerat i Fiqh-böckerna och "al-Muhallâ". Andra `ulamâ' anser det vara tillåtet, och detta är åsikten som vi favoriserar. Vårt argument är att: grunden är att det är tillåtet med Masah. Så den som förbjuder den eller framför några villkor till den - som t ex att de (d v s strumporna) måste vara fria från hål - eller framför några gränser till den, är motbevisad genom profetens uttal,

"Varje villkor som inte förekommer i Allâh's Bok är falskt." (al-Bukhârî och Muslim)

Det har även rapporterats autentiskt att Sufyân ath-Thawrî (rahimahullâh) sade,

"Gör Masah över dem (d v s strumporna) så länge de är på era fötter. Var Muhâjirûn's och Ansâr's strumpor något annat än ihåliga, sönderslitna och trasiga?" (al-Musannaf # 753 av `Abdur-Razzâq as-San`ânî)

Ibn Hazm (rahimahullâh) sade,

"Så om man kan hitta i Khuff, eller vad som än förekommer på fötterna, några som helst hål som är små eller stora, långa eller vida, så att en del av fötterna syns, vare sig lite eller mycket, eller båda, så är allt detta samma sak. Det är tillåtet att man gör Masah över dem, så länge det finns en del som fortsätter vara fäst vid foten. Detta är Sufyân ath-Thawrî's, Dâwûd's, Abû Thawr's, Ishâq bin Râhawaih's och Yazîd bin Hârûn's åsikt." (al-Muhallâ (2/100))

Därefter fortsätter han (rahimahullâh) med att berätta de `ulamâ''s uttal som förbjuder det, enligt vad de innehåller av skiljedom och motsättning. Sen fortsätter han med att motbevisa dem och förklarar att det är en åsikt som inte har något bevis som stöder det, förutom åsikter. Därefter avslutade han det med sitt uttal,

"Sanningen i denna fråga - är det som är rapporterat i Sunnah, vilken förklarar Qur'ânen - är att domen gällande fötterna, som inte har något som helst klädesplagg på dem att göra Masah över, är att de måste tvättas. Och domen gällande dem, om de har ett klädesplagg på dem, är att man kan göra Masah över dem. Detta är vad som är rapporterat i Sunnah "och din Herre glömmer inte." (Sûrah Maryam). Sändebudet (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) visste, att när han befallde Masah över Khuff eller vad som än finns på fötterna - och han gjorde Masah över strumporna - att det förekom stora och små hål och likaså inga hål alls, varken i skorna, strumporna eller vad som än förekom på fötterna. Och han (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) visste att det förekom skodon som var röda, svarta eller vita och likaså de gamla och de nya. Men han (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) specificerade inte det ena över det andra. Och om domen i religionen gällande det varierade, hade Allâh inte glömt att uppenbara en uppenbarelse gällande det, och inte heller hade Allâh's sändebud (sallâ Allâhu `alayhi wa sallam) försummat att förklara det, fri är han från det. På så sätt är det korrekt att domen för denna Masah gäller alla förutsättningar." (al-Muhallâ (2/100))

även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) sade i sin "Ikhtiyârât" (sid. 13),

"Det är tillåtet att göra Masah över skodonet på den ena av dess två sidor - Ibn Tamîm och andra har berättat detta. Det är även tillåtet att göra Masah över den Khuff som har hål, så länge den består av det som håller fast namnet (Khuff) och så länge man kan gå i den. Detta är den äldre av de två åsikter som ash-Shâfi`î höll fast vid och detta är vad Abûl-Barakât och andra `ulamâ' har föredragit."Negeras wudhû' om man tar av skodonet man gjorde Masah över?
`Ulamâ' har även skilt sig åt angående den som tar av sina Khuffûf, eller liknande, efter att ha tagit wudhû' och gjort Masah över dem. Deras meningsskiljaktigheter kan delas upp i tre åsikter:

Den första: Hans wudhû' är giltig och han behöver inte göra någonting.

Den andra: Han måste endast tvätta sina fötter.

Den tredje: Han måste ta wudhû' på nytt.

Varenda en av dessa åsikter hölls av grupper från Salaf's `ulamâ'. `Abdur-Razzâq (rahimahullâh) har överfört deras berättelser angående dessa åsikter i sin "al-Musannaf" (1/210/809-813), på samma sätt som Ibn Abî Shaybah (1/187-188) och al-Bayhaqî (1/289-290).

Det finns inga tvivel om att den första åsikten är den mest korrekta, eftersom den överensstämmer med själva Masah, i vilken förekommer en tillåtelse och lätthet från Allâh. På så sätt förnekar varje åsikt, utöver den första, denna lätthet. Likaså är de två andra åsikterna uppvägda genom två argument, baserade på följande två bevis:

Det första: Den hörsammar med den rättfärdige Kalifen `Alî bin Abî Tâlib's (radhiyâ Allâhu `anh) gärning. Vi visade tidigare med en autentisk kedja av berättelse, att han (radhiyâ Allâhu `anh) negerade sin wudhû', tog därefter en ny och gjorde Masah över sina skor. Därefter tog han av dem och bad.

Det andra: Den hörsammar med den rätta analogin. För om man gjorde Masah över sitt huvud och därefter rakade bort håret, hade man inte varit förpliktigad att göra Masah över sitt huvud igen eftersom man redan hade wudhû'. Detta är den åsikt Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) favoriserade, vilket han säger i sin "Ikhtiyârât" (sid. 15),

"Den wudhû' som utförs av den som har gjort Masah över sina Khuffûf och sin turban, negeras inte när han tar bort något av dessa två klädesplagg. Inte heller negeras den om dess tidsgräns upphör (för Masah). Han är varken förpliktigad att göra Masah över sitt huvud eller tvätta fötterna. Detta är al-Hasan al-Basrî's åsikt. Denna åsikt tar liknelsen av det hår som man har gjort Masah över, enligt den korrekta åsikten ur Hanbalî-skolan och enligt majoriteten av `ulamâ''s åsikt."

Detta var också Ibn Hazm's (rahimahullâh) åsikt, så hänvisa till hans ord i vilka han argumenterar mot de som motsätter sig det. Sannerligen är det värdefullt. (Se "al-Muhallâ" (2/105-109))

Vad gäller det som har rapporterats från Ibn Abî Shaybah (1/187) och al-Bayhaqî (1/289), från en man från profetens Sahâbah som blev frågad om en person som hade gjort Masah över sina Khuffûf, därefter tagit av dem, så han sade,

"Han skall tvätta sina fötter."

förekommer Yazîd bin `Abdir-Rahmân ad-Dâlânî i denna hadîth's kedja. al-Hâfidh Ibn Hajar (rahimahullâh) sade om honom,

"Han är sanningsenlig, men han gjorde för många fel i sitt berättande och han brukade bluffa. al-Bayhaqî (rahimahullâh) rapporterade en liknande berättelse från Abû Bakrah (radhiyâ Allâhu `anh). Alla berättare i denna hadîth är sanningsenliga förutom `Alî bin Muhammad al-Qurashî, för honom känner jag inte."

Därefter rapporterade han (rahimahullâh) från al-Mughîrah bin Shu`bah, att han (radhiyâ Allâhu `anh) sade,

"Masah över skodon gäller i tre dagar för den resande och en dag för den bofaste, så länge han inte tar bort dem."

Därefter sade han (rahimahullâh),

"`Umar bin Rudayh är ensam i att rapportera detta och han är ingen stark reporter."

Jag säger: att tilläget ":så länge han inte tar bort dem." är avvisat på grund av denna svaga reporterns ensamhet i den, och på grund av brist på några som helst bevis som stöder det.
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

masah över stumpor och skor Empty
InläggRubrik: masah över strumpor och skor   masah över stumpor och skor Emptyons nov 26, 2008 1:26 pm

Från: Umm_Amatillaah Skickat: 2006-04-17 19:55
Taget från: www.darulhadith.com
Till överst på sidan Gå ner
 
masah över stumpor och skor
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: