Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Bönens olika positoner

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Bönens olika positoner Empty
InläggRubrik: Bönens olika positoner   Bönens olika positoner Emptytis nov 25, 2008 11:10 pm

Från: Umm_Amatillaah (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2005-08-15 11:31
Bismillaahir Rahmaanir Raheem, alhamdulillaah was salaat was salaam 'ala sayyidina Muhammad, wa ba'd.

Bönens Olika Positoner
Ahmed Farid
The Book of Worship

--------------------------------------------------------------------------------


En förklaring på vad som bör finnas i hjärtat under bönens pelare och moment vilka är följande1:

- Adhān.

- Rening.

- Täckandet av ens ´aurah.

- Att stå vänd mot qiblah.

- Upprättståendet.

- Avsikten.

- Takbīr.

- Att söka skydd.

- Basmalah.

- Recitation av al-Fātihah och en annan sūrah.

- Rukū’ och Sujud.

- Tashahhud.
Adhān (Böneutropet)

När du hör adhan försök då att framkalla en förnimmelse av den skräck som domedagens utrop kommer att sätta i dig. Låt denna känsla ta plats i ditt hjärta och förbered dig både inombords och i det yttre att svara till detta utrop ty det är de som tävlar i att svara till detta kall är som på domedagen kommer att kallas med välvilja. Minns också Allāhs beskrivning av hycklarna då Han sade (så som vi förstår det på svenska):


”Hycklarna tror sig överlista Allāh, men det är Han som överlistar dem. Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allāh i tankarna.”
[Sūrah an-Nisā' 4:142]

Beskrivningen av de troende är precis tvärtom. De gläds i sin bön och utför den ivrigt och närvarande [i kropp och tanke] då de vänder sig till Allāh Den Majestätiske.


Reningen

Sedan rengör du dig själv i ditt hem vilket är den plats som är längst bort (från platsen där du utför bönen), sedan dina kläder vilka är det som är det ”täckande” som är närmast dig och sedan ditt skinn vilket är ditt allra innersta skydd. Glöm ej att rena ditt hjärta med ånger, en stark beslutsamhet att inte återvända till synder, och attt undvika att förorsaka orättvisor (mot andra). Den inre reningen föregår den yttre.


Täckandet av ens ´aurah

Meningen är att du ska täcka skapelsens oönskade kroppsdelar, och ha i åtanke ditt innerstas fula egenskaper och karaktärsdrag och skamligheter. Försök att frambringa blygsamhet och försök att känna dig skamsen inför Allāh, Den Mäktige den Majestätiske, från Vem ingenting kan hållas hemligt då det är omöjligt att gömma det (för Honom).


Att stå vänd mot qiblah

Detta innebär att du vänder bort ditt ansikte från alla riktiningar utom den mot Allāhs hus. Vet också att det är obligatoriskt att vända bort ditt hjärta från allt utom Allāh, den Mäktige den Majestätiske. Det är därför det förekommer i en av de åkallan som yttras före bönen: ”Jag har uppriktigt vänt mitt ansikte mot Den som skapade himlarna och jorden.”

Syftet är att vända sitt hjärta mot Allāh och att vara uppriktig i detta efter att kroppen etablerat sig i riktning mot Allāhs hus.


Upprättståendet

Detta innebär att man får kropp och hjärta att stå upprätt framför Allāh den Mäktige den Majestätiske. Försök att samtidigt frambringa förnimmelse av hur det kommer att vara den dag man står framför Allāh för att utfrågas, och försöka att känna Allāhs Mäktighet och Hans Majestät. Förbered dig själv genom att stå framför Honom i bönen på ett sätt som kommer att leda dig till säkerhet på Domedagen.


Avsikt

Rena din avsikt med sann uppriktighet mot Allāh medan du hoppas på Hans belöning och fruktar Hans straff. Träna och fostra dig själv att påminna dig om denna uppriktighet så fort du skall utföra en gärning eller yttra dig om något och kom ihåg att ingen förutom de uppriktiga kommer att räddas på Domedagen. Varje handling vars avsikt är någon annan än den att behaga Allāh är fördärvad och tillintetgjord. Allāh sade angående detta:


”Och Vi ska se på det som de [tror sig] ha åstadkommit och Vi ska förvandla det till stoft som skingras för alla vindar.”
[Sūrah al-Furqān 25:23]


Takbīr

När du uttalar takbīr med din tunga bör ditt hjärta inte uppleva att det har ljugit. Om det finns något i ditt hjärta som är större än Allāh den Upphöjde eller om dina lustar och begär är större för dig än Allāh den Mäktige den Majestätiske, och om du lyder dessa hellre än Allāh den Högste så har du gjort dem till en gud och du har då deklarerat deras storhet. Följdaktigen blir ditt uttalande ”Allāh är större” endast ett yttrande från din tunga medan ditt hjärta har avhållit sig från att stödja din tunga i detta. Om vi inte hade till vårt förfogande, ånger, att be om förlåtelse och uppamma goda tankar om Allāhs generositet och förlåtelse skulle detta kunna vara en av de allra största farorna.


Att söka skydd

Vet att det betyder att söka en fristad hos Allāh, den Mäktige från Shaytān den avvisade och förbannade – den som ligger i bakhåll för dig, avundsjuk på din privata konverstion med din Herre, den Mäktige den Majestätiske, och som avundar dig för att du bugar och sätter pannan mot marken inför Honom, tillsammans med det faktum att Shaytān vägrade att göra detta ens en enda gång till Honom. Han har gjort det till sitt mål att distrahera dig från dessa privata konversationer med din Herre genom att viska till dig sådant som berör denna världs angelägenheter ända tills han hindrat dig från äran liksom den välsignelse och belöning som det bringar att i hemlighet konversera med Allāh. Han försöker även att hindra dig och ta dig bort från din Herre, och Hans kärlek och hindra dig från de hemliga konversationerna som gör hjärtat levande, och från äran i detta liv och i nästa som ihågkommandet och dyrkan av Allāh skänker dyrkaren.


Basmalah

När du uttalar detta, försök då att ha för avsikt att erhålla välsingelser i Allāhs Namn samtidigt som du har i åtanke att ingen i himlen eller på jorden kan foga dig skada, Han är All-hörande den Allvetande. När du säger ”Ar-Rahmānir-Rahīm”, frambringa då i ditt hjärta Hans olika underbara Attribut så att Hans Barmhärtighet manifesteras för dig och så att hopp väcks i ditt hjärta.


Reciterandet av al-Fātihah

Minns Profetens uttalande, som han återberättade från sin Herre:

”Jag har delat bönen i två delar mellan Mig Själv och min tjänare, och min tjänare skall få vad han har bett om.

När tjänaren säger:
Al-hamdulil-Lāhi Rabbil-’ālamīn [Lov och Pris (i all dess former) tillkommer Allāh, Världarnas Herre]
säger Allāh den Upphöjde: 'Min tjänare har prisat Mig'.

När tjänaren säger:
Ar-rahmānir-Rahīm [Den Barmhärtige, den Nåderike]
säger Allāh den Mäktige, den Upphöjde: 'Min tjänare har lovprisat Mig'.

När tjänaren sedan säger:
Māliki yaummid-dīn [Som Allsmäktig råder över Domens Dag]
säger Allāh 'Min tjänare har förhärligat Mig...'

och in en annan ordföljd av berättelsen sade han: 'Min tjänare har underkastat sig min Makt.'

När tjänaren sedan säger:
Iyyāka na´budu wa Iyāka nasta´īn [Dig (enbart) tillber vi; Dig (enbart) anropar vi om hjälp]
säger Allāh: 'Detta är mellan Mig och Min tjänare och Min tjänare skall ha vad han bett om.'

När tjänaren sedan reciterar:
Ih-dinas-sirātal-mustaqīm [Led oss på den Raka Vägen]
Sira-tal-latheena an’amta ’aleihim [den väg de vandrat som Du har välsignat med Dina Gåvor]
Ghairil-maghdūbi ´alayhim walad-dāā-ll-īīn [inte de som har drabbats av (Din) Vrede och inte de som har gått vilse]
säger Han : 'Detta är för min tjänare och Min tjänare skall få vad han bett om.'”. 2

an-Nawawī sade:

”De lärda har sagt, 'ordet bön (i denna hadīth) är al-Fātihah.'

'Jag har delat bönen i två delar...' gäller bönens innebörd eftersom första halvan innehåller lovprisning av Allāh, förhärligande och underkastelse till Honom medan den andra innehåller förfrågan, bönfallande och ett behov.”

al-Qāsimī sade:

”Dessa betydelser står i förhållande till nivån på förståelse och nivån på förståelse står i relation till mängd kunskap och graden på hjärtats klarhet. Nivåerna och graderna på detta (bland människorna) kan ej sammanfattas och fullständigt begripas. Bönen är nyckeln till hjärtat. I den avtäckes ordens (de som reciteras) hemligheter. Detta tillhör recitationens rättigheter och det är även ihågkommandenas och lovprisningarnas rättigheter. Sedan bör dyrkaren frambringa och upprätthålla vördnad och fruktan under sin recitation genom att recitera långsamt och rytmiskt (tartil) då detta gör det lättare att reflektera.”

Bugandet (Rukū´) och då man sätter pannan mot marken (Sujūd)

Ibn Qudāmah al-Maqdisī sade:

”Försök att känna blyghet i ditt bugande och ödmjukhet då du sätter pannan mot marken därför att i en sådan position har du placerat din själ på dess rätta plats. När du placerar din panna mot marken så har du låtit dina lemmar återvända till sitt ursprung – jorden från vilken de skapades. Förstå även ihågkommandenas betydelser med förkärlek och iver.”

Al-Qasimī sade:

”Det är önskvärt att du förnyar ditt omnämnande om Allāhs Storhet, den Sublime, under dem (rukū´ och sujūd) och att du strävar efter att göra ditt hjärta mjukt och att du förnyar din khushū´ och att du förnimmer din Skapares Majestät och Hans Höghet, sedan din egen ringhet och betydelselöshet. Sök Allāhs hjälp i att etablera allt detta i ditt hjärta och på din tunga. Förhärliga Allāh (över alla tillkortakommanden) vittna sedan om Hans Storhet och att Han är Väldigare än allt annat. Repeterar detta så att det verkligen etableras (i ditt hjärta).”

Genom att säga ”Allāh lyssnar till den som prisar Honom...” vilket betyder att Allāh besvarar den som är tacksam, reser du ditt huvud från bugningen med fylld med hopp. Sedan följer du upp detta genom att lägga till ytterligare en tacksamhetsfras då du säger, ”vår Herre till Dig hör all pris”. Kasta dig sedan till marken, vilken är den högsta formen av underkastelse och eftergivenhet (inför Allāh). Placera och fixera din ädlaste kroppsdel, ansiktet, på jorden. Förnya samtidigt Allāhs Storhet i ditt hjärta och säg ”Glorifierad är min Herre den Högste,” sedan res ditt huvud medan du deklarerar Hans Storhet och bönfall Honom om ditt behov genom att säga ”Min Herre förlåt mig (och var barmhärtig mot mig).” Bekräfta din hängivenhet och underkastelse genom att repetera detta (ett antal gånger) återvänd sedan till att sätta pannan mot marken en andra gång.

Detta är alltså förklaringen på khāshi´īns´ bön – de som är ödmjuka och hängivna i sina böner, de som värnar om sina böner, de som ständigt utför dem, de som konverserar med Allāh till den grad att de lyckas förslavas under Honom. Låt dyrkaren sträva efter denna sortens bön, låt honom glädjas åt det som underlättats för honom och vara bedrövad över det som gått honom förbi, och låt honom sträva efter att finna botemedlet för detta.

När det gäller de ouppmärksammas, de bekymmerslösas bön så ligger de farligt till om inte Allāh skänker dem av Sin Nåd, och Allāhs Nåd är omfattande och Han har ett överflöd av Generositet. Vi ber Allāh att Han skänker oss av Sin Nåd och att Han förlåter oss eftersom det inte finns någon annan möjlighet för oss än att erkänna vår oförmåga i att utöva den dyrkan som bör ägnas Honom.


Sista sittningen (tashahhud)

Al-Ghazālī sade:
”När du sitter, sitt då hövligt och deklarera att det du uttrycker är från salawāt och tayyibat vilka är från Allāhs rena egenskaper. Likaledes, att herraväldet tillhör Allāh - detta är betydelsen av tahiyyāt. Låt ditt hjärta påminnas om Profeten och hans ädla personlighetsdrag när du säger: ”Må Frid och även Allāhs Barmhärtighet och Hans Välsignelser vila över Profeten.” [Be om att] frid sänds över dig själv och alla Allāhs uppriktiga tjänare. Vittna sedan om den Högstes Enhet och Muhammads budbärarskap, därmed förnyandes överenskommelsen med Allāh den Sublime med dessa två vittnesmål. [Be om att] böner sänds över Sändebudet , liksom det som sänts över Ibrahim och ta sedan skydd hos Allāh mot fyra saker: Straffet i graven, (och Helvetet Öa) livet och dödens prövningar och prövningen beträffande Dajjal, den falske Messias. Avse sedan, med de slutliga hälsningarna, frid och säkerhet för änglarna och de vid sidan om dig. Låt dig uppfyllas av tacksamhet mot Allāh för att Han gjort dig framgångsrik och givit dig förmåga till denna dyrkanshandling. Låt dig uppfyllas av vördnad och ödmjukhet för att du kanske varit försumlig i din bön och frukta att den kanske inte kommer att accepteras från dig, som ett resultat av en synd du gjort och som lett att din bön slungats tillbaka i ansiktet på dig. Hoppas, vid sidan om allt detta, att Allāh skall acceptera din bön [som ett resultat av] Hans Generositet och Givmildhet.”--------------------------------------------------------------------------------

1 Risālah Ta´dhīm Qadris-Salāh av Ahmed Farid sid 69-77.
2 Sahīh Muslim bl a.


(C) Stockholm Salaficenter 2004 - 2005
www.salafi.se
Till överst på sidan Gå ner
 
Bönens olika positoner
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: