Vill du reagera på det här meddelandet? Registrera dig för forumet med några klick eller logga in för att fortsätta. 
HemHem  GalleriGalleri  Bli medlemBli medlem  Logga inLogga in  Islam på svenska:  www.fatwa.se  www.islamforbarn.se  www.salafi.se  www.muslimah.se  www.darulhadith.com  

 

 Lärdomen i fastemånaden

Gå ner 
FörfattareMeddelande
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Lärdomen i fastemånaden Empty
InläggRubrik: Lärdomen i fastemånaden   Lärdomen i fastemånaden Emptylör nov 29, 2008 4:19 am

Från: Farihah-فريحه (Ursprungligt meddelande) Skickat: 2008-01-15 14:45
بسم الله الرحمن الرحيم

Författare: ´Allamah ´Abdul-Muhsin bin
Hamad al- ´Abbad al-Badr
Källa: Lärdomen i fastemånaden (pdf) sid: 7-9Denna välsignade månad, som är en av det nästa livets årstider, togs farväl av det Islamiska samfundet för några dagar sedan. Må den som Allah ledde till det goda och accepterade handlingar belönas med paradiset. Stackar den som tillbringar dessa dagar utan någon god handling att finna på Domedagen. Hur bedrövlig är inte hans olycka om han tillbringade dessa dagar med att behaga Satan och gå hand i hand med den onda själen? Skydd söker hos Allah!


Denna väldiga månad har många fördelar. Det består av många lärdomar och tillrättavisningar som Muslimen tillbringar Ramadhan med och som är en bra påminnare för honom under dessa välsignade dagar.

Sålunda säger jag medan jag ber Allah om framgång och framsteg:


Den första

Ramadhan-dagarna är ett av Muslimernas bästa tillfällen. Det måhända att de återvänder en eller flera gånger till. Det måhända att döden hinner före. Det är viktigt att detta tillfälle utnyttjas med dyrkan och avhållsamhet från synder. Vad som är ännu viktigare, är att man ständigt praktiserar dessa frågor.


Till goda handlingars belöning hör att de efterträds av andra goda handlingar. På samma sätt straffas synderna om de efterträds av andra synder. Om en Muslim som bryr om sig själv upplever denna välsignade månad, skall han sysselsätta sig med att dyrka sin Herre som skapat honom för att dyrka Honom och låtit honom bada i Hans uppenbara såväl som dolda gåvor och förtjänster. I detta skede njuter hans själ av de goda handlingarna. I detta skede längtar hans hjärta efter livet efter detta, som är det eviga och slutgiltiga livet. Den Dag kommer människan endast ha nytta av det hon har gjort (i betydelse):


”Den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn och då bara den (kan känna sig trygg) som stiger fram inför Allah med rent hjärta.”1

Om själen vänjer sig att handla lydigt under dessa välsignade dagar i hopp om Allahs belöning och undvikande av synder, utav fruktan för Allahs straff, gagnas den av en framtida lydnad och avhållsamhet från synder. Allah skall alltid dyrkas av tjänarna (i betydelse):

”Dyrka din herre till dess den fulla vissheten når dig”2

”Troende! Frukta Allah så som det åligger er att frukta Honom och dö endast som Muslimer.”3

Det är varken passande eller tillåtet för en Muslim som fått smaka på lydnadens sötma under fastemånaden, att han ersätter den med syndernas beskhet. Efter att ha förargat sin fiende i fastemånaden är det inte tillåtet för honom att glädja honom i Shawwal eller de andra månaderna. Det ankommer inte en Muslim att ta farväl av goda handlingar och fastemånaden, för att ersätta dem med det sämre. Den Dyrkade i Ramadhan och alla andra månader lever och dör inte. Han är skapelsens evige Vidmakthållare och Han sover inte. Till Honom stiger dagens handlingar upp före nattens handlingar och nattens handlingar för dagens handlingar (i betydelse):

”Allah låter ingen lida ens så mycket som ett stoftkornsvikt av orätt. (Och (varje) god handling fördubblar Han och från Honom Själv skänker Han den som utfört den en rik belöning.”41: 26:88-89
2: 15:99
3: 3:102
4: 4:40
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Lärdomen i fastemånaden Empty
InläggRubrik: Lärdomen i fastemånaden   Lärdomen i fastemånaden Emptylör nov 29, 2008 4:20 am

Från: Farihah-فريحه Skickat: 2008-01-15 15:02
بسم الله الرحمن الرحيم

Lärdomen i fastemånaden del 3


Författare: ´Allamah ´Abdul-Muhsin bin
Hamad al- ´Abbad al-Badr
Källa: Lärdomen i fastemånaden (pdf) sid: 11


Fullsatta moskéer i Ramadhan är något som vidgar bönen och gläder de goda själarna. Vad som däremot vidgar brösten ytterligare och gläder de goda själarna ännu mer, är att de alltid är fullsatta. Därmed gagnas en Muslim av att alltid sträva efter att alltid hålla fast vid denna goda handling så att han hör till de sju som kommer att få skugga av Allah på Domedagen då endast Hans skugga finns. En av dem är mannen vars hjärta är sammanbundet med moskéerna, vilket rapporterats autentiskt i den Autentiska från Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam).
Till överst på sidan Gå ner
ummUthaymeen As-SomaliyahAntal inlägg : 570
Ort : denmark
Registration date : 08-11-24

Lärdomen i fastemånaden Empty
InläggRubrik: Lärdomen i fastemånaden   Lärdomen i fastemånaden Emptylör nov 29, 2008 4:20 am

Från: Farihah-فريحه Skickat: 2008-01-15 15:03
بسم الله الرحمن الرحيم

Lärdomen i fastemånaden del 4


Författare: ´Allamah ´Abdul-Muhsin bin
Hamad al- ´Abbad al-Badr
Källa: Lärdomen i fastemånaden (pdf) sid: 12-15


I Ramadhan är det obligatoriskt att undvika mat, dryck, och allt annat som bryter fastan. Vad synder beträffar, är det obligatoriskt att undvika dem hela livet. I Ramadhan undviker Muslimen det lovliga såväl som det olovliga.

Vad det olovliga beträffar, är han ålagd att undvika det hela livet. Dagarna i vilka man undviker det lovliga och olovliga är över, medan dagarna i vilka man endast undviker det olovliga pågår livet ut. Inom de språkliga termerna betyder fastan att undvika något. Inom de religiösa termerna betyder fastan att undvika mat, dryck och allt annat som bryter fastan. Detta pågår från gryningen till solnedgången.


Den religiösa betydelsen är en del av den språkliga. På samma sätt som den språkliga betydelsen tillämpas på den religiösa, består den både av den och andra betydelser. Till dem hör att undvika synder. Att hålla ögonen, tungan, öronen, händerna, fötterna och könsorganet borta från förbud anses vara en språklig fasta. Allah har hedrat människan med dessa nödvändiga och oersättliga gåvor. Men på samma sätt som Allah har hedrat henne med dem, har Han även ålagt henne att använda dem på ett sätt som han behagas av och förbjudit henne att använda dem på ett sätt som Han förargas av.

Till de största sätten att tacka Allah för dessa gåvor, hör att använda dem så som Han vill. Människan skall nämligen använda dem till det obligatoriska och hålla dem borta från det förbjudna.


Vad ögonen beträffar, är det föreskrivet att titta på det lovliga och förbjudet att titta på det olovliga. Detta är något som måste pågå hela livet.

Vad öronen beträffar, är det föreskrivet att lyssna på det lovliga och förbjudet att lyssna på det olovliga. Likaså är detta något som måste pågå hela livet.


Vad händerna beträffar, är det föreskrivet att ta i det lovliga och förbjudet att ta i det olovliga. Detta måste pågå hela livet.

Vad fötterna beträffar, är det föreskrivet att gå till det lovliga och förbjudet att gå till det olovliga. Även detta måste pågå hela livet.


Vad könsorganet beträffar, är det föreskrivet att använda det på det lovliga sättet och förbjudet att använda det på olovliga. Detta måste pågå hela livet.

De som tackar Allah för dessa gåvor genom att använda dem på ett föreskrivet sätt, har Han lovat belöna dem med väldig belöning. Å andra sidan har han hotat dem som missbrukar dem. Han har inte bara sagt att liknande handlingar åkallar Allahs vrede, utan också att de behagar Djävulen som är Allahs och Hans uppriktiga tjänares svurna fiende. Allah har hotat dem med Sitt straff. Han har sagt att dessa kroppsdelar kommer att tillfrågas om honom och han om dem på Domedagen. Han (ta´ala) sade (i betydelse):

”Befatta dig inte med det som du inte riktigt vet; ditt öra och ditt öga och ditt hjärta skall tillfrågas om detta.” (17:36)

”Den Dagen skall vi försegla deras läppar, men deras händer skall tala till Oss och deras fötter skall vittna om deras handlingar.” (36:65)


”En Dag skall Allahs fiender fösas i grupper fram mot Elden och när de nått fram, skall deras öron, deras ögon och deras hud vittna mot dem om vad de gjorde. Och var och än skall fråga sin hud: ”Varför vittnade du mot mig?” – och den skall svara: ”Allah, som ger alla talets gåva, har låtit mig tala. Det var Han som först skapade dig och till Honom har ni först åter.” (41:19-21)

Då han (salla Allahu alayhi wa sallam) befallde Mu´adh bin Djabal att skydda tungan, frågade han honom:

”Allahs profet (salla Allahu alayhi wa sallam), kommer vi att ställas inför rätta för vad vi har sagt?”

Han svarade då på följande sätt (i betydelse):

”Din moder har förlorat dig4 , Mu´adh. Vad är det som får människorna bli inkastade i Elden med sina ansikten före – eller med sina näsor före – om inte deras tungors skörd?”

Rapporterad av at-Tirmidhi

Dessutom sade han (salla Allahu alayhi wa sallam) (i betydelse):

”Den som garanterar mig det han har mellan sina käkar och sina ben; honom garanterar jag paradiset.”
Rapporterad av al-Bukhari från Sahl bin Sa´ds (radhiya Allahu ´anh) hadith. Likaså rapporterades den av at-Tirmidhi från Abu Hurayrahs hadith med följande formulering (i betydelse):

”Den som Allah skyddar det han har mellan sina käkar och sina ben, träder in i paradiset.”

at-Tirmidhi ansåg den vara god.

Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Låt den som tror på Allah och den Yttersta dagen tala väl eller tiga.”

Rapporterad av al-Bukhari och Muslim från Abu Hurayrah. De rapporterade också från Abu Musa (radhiya Allah ´anh) som berättade att profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”En Muslim är den vars tunga och hand andra Muslimer går säkra för.

Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade också (i betydelse):

”Mitt samfunds fattige är den som kommer på Domedagen med bönen, fastan och allmosan och har förtalat den ene, falskt anklagat den andre, stulit från egendom från den tredje, dödat den fjärde och slagit den femte. Var och en kommer att få från hans goda handlingar. Efter att hans goda handlingar tagit slut och innan han ställs inför rätta, tas det från deras dåliga handlingar och kastas på honom. Därefter kastas han i Elden.”

Rapporterad av Muslim.

Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) sade (i betydelse):

”Paradiset är täckt av svårigheter och Elden är täckt av lustar.”

Rapporterad av al-Bukhari och Muslim från Abu Hurayrah (radhiya Allahu ´anh).


Allah har alltså ålagt tjänaren att skydda sin tunga, sitt könsorgan, sin hörsel, sin syn, sina händer och sina fötter från allt förbjudet. Detta är den språkliga typen av fastan. Den gäller fram till döden. Den genomförs utav lydnad mot Allah för att vinna Allahs välbehag och undkomma Hans vrede och straff.


När en Muslim inser att han befinner sig i Ramadhan avstår han från det Allah annars har förklarat vara tillåtet, ty Allah har förbjudit det i Ramadhan. Sålunda ligger poängen i att man inser att Allah har förbjudit det förbjudna livet ut och till följd därav åläggs han att undvika det för alltid. Detta skall utföras utav rädsla för Allahs straff som han har förberett det för den som motstrider Hans befallning och gjort det Han har förbjudit.Profeten (salla Allahu alayhi wa sallam) berättade i den gudomliga hadithen att hans Herre hade sagt att den fastande upplever glädje två gånger; ena gången är när han bryter fastan och den andra gången är när han träffar sin Herre.


Den som skyddar sin tunga från vulgärt och lögnaktigt tal, sitt könsorgan från det som Allah har förbjudit, sina händer från att ta det som Allah har förbjudit, sin hörsel från det som är förbjudet att höra, sin syn från det som är förbjudet att se och använder dessa kroppsdelar för att ta till sig det Allah har förklarat vara lovligt, tar hand om dem och slår vakt om dem till dess att Allah tar hans liv, kommer att bryta sin fasta från denna typ av fastan i den lycksalighet som Allah lovat dem som lyder Honom.


Första gången de får uppleva detta, är när de troende håller på att lämna detta liv för livet efter detta, vilket förklarats av Allahs sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam). Under deras sista ögonblick av detta liv, kommer änglar fram till dem med solliknande ansikten. Med sig har de ett lakan och en doft av paradiset. Framför dem kommer Dödsängeln att vara. Han kommer att säga (i betydelse): ”Du goda själ! Stig ut till Allahs förlåtelse och välbehag.” Den kommer då att rinna ut som en droppe rinner ut ur en vattenbehållare.


Detta är de goda tecken som stöts på av dem som strävar efter att gläda sina själar och kämpar för att befria dem från det som leder till undergång och förtärelse. När en man frågade hjärtans läkare (salla Allahu alayhi wa sallam) om Domedagen och när den kommer att äga rum, ledde han honom till det som är viktigare än Domedagen, nämligen förberedelsen inför Domedagen med goda handlingar. Han (salla Allahu alayhi wa sallam) sade till mannen som frågade honom när Domedagen kommer att äga rum (i betydelse):

”Vad har du förberett för Den?”

Här visade han att människan förbereder sig i detta liv inför nästa livet efter detta. Allah (ta´ala) sade (i betydelse):

”För med er det som ni kan ha behov av, men den bästa vägkosten är gudsfruktan. Och frukta Allah, ni som har förstånd.” (2:197)

Samtliga resor är i behov av lämplig vägkost och vägkosten för resan till livet efter detta är gudsfruktan, goda handlingar och rättelse efter den raka metodiken som Hans ädla sändebud (salla Allahu alayhi wa sallam) kom med.
Till överst på sidan Gå ner
Sponsored content
Lärdomen i fastemånaden Empty
InläggRubrik: Sv: Lärdomen i fastemånaden   Lärdomen i fastemånaden Empty

Till överst på sidan Gå ner
 
Lärdomen i fastemånaden
Till överst på sidan 
Sida 1 av 1

Behörigheter i detta forum:Du kan inte svara på inlägg i det här forumet
 :: Fiqh-
Hoppa till: